నెల్లూరు నగరంలో ఈరోజు జరిగిన వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కావలి నియోజకవర్గం సమీక్షా సమావేశం చిత్రాలు.

నెల్లూరు నగరంలో ఈరోజు జరిగిన వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కావలి నియోజకవర్గం సమీక్షా సమావేశం చిత్రాలు.

నెల్లూరు నగరంలో ఈరోజు జరిగిన వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కావలి నియోజకవర్గం సమీక్షా సమావేశం చిత్రాలు.