నెల్లూరు నగరంలో ఈ రోజు జరిగిన వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉదయగిరి నియోజకవర్గం సమీక్షా సమావేశం చిత్రాలు.

నెల్లూరు నగరంలో ఈ రోజు జరిగిన వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉదయగిరి నియోజకవర్గం సమీక్షా సమావేశం చిత్రాలు.

నెల్లూరు నగరంలో ఈ రోజు జరిగిన వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉదయగిరి నియోజకవర్గం సమీక్షా సమావేశం చిత్రాలు.