వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురంలో..

వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురంలో..

వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురంలో నేడు వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రతినిధులతో జరిగిన సమావేశం చిత్రాలు.