సామాజిక సాధికారిత బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురంలో జరిగిన బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.

సామాజిక సాధికారిత బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురంలో జరిగిన బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.

సామాజిక సాధికారిత బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురంలో జరిగిన బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.