మంగళగిరి నియోజకవర్గం దుగ్గిరాల మండల కేంద్రంలో ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించినప్పటి దృశ్యాలు..

మంగళగిరి నియోజకవర్గం దుగ్గిరాల మండల కేంద్రంలో ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించినప్పటి దృశ్యాలు..

మంగళగిరి నియోజకవర్గం దుగ్గిరాల మండల కేంద్రంలో ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించినప్పటి దృశ్యాలు..