వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సాధికార బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు మాచర్ల నియోజకవర్గంలో జరిగిన బైక్ ర్యాలీ.

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సాధికార బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు మాచర్ల నియోజకవర్గంలో జరిగిన బైక్ ర్యాలీ.

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సాధికార బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు మాచర్ల నియోజకవర్గంలో జరిగిన బైక్ ర్యాలీ.