ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి నియోజకవర్గంలో సామాజిక సాధికార యాత్ర బాగంగా ఈ రోజు..

ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి నియోజకవర్గంలో సామాజిక సాధికార యాత్ర బాగంగా ఈ రోజు..

ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి నియోజకవర్గంలో సామాజిక సాధికార యాత్ర బాగంగా ఈ రోజు నిర్వహించిన బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.