సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు తిరుపతి జిల్లా గూడూరు నియోజకవర్గంలో జరిగిన పాదయాత్ర దృశ్యాలు.

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు తిరుపతి జిల్లా గూడూరు నియోజకవర్గంలో జరిగిన పాదయాత్ర దృశ్యాలు.

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు తిరుపతి జిల్లా గూడూరు నియోజకవర్గంలో జరిగిన పాదయాత్ర దృశ్యాలు.