పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గంలో సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు..

పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గంలో సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు..

పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గంలో సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు స్థానికంగా వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులతో జరిగిన సమావేశ చిత్రాలు.