మంగళగిరి తాడేపల్లి నగర పాలక సంస్ధ చేనేత వస్త్ర వ్యాపారుల కోసం 5 కోట్ల యాభై లక్షలతో మంగళగిరి పాత బస్టాండు వద్ద నూతనంగా నిర్మించిన డాక్టర్ వైయస్సార్ – ప్రగడ కోటయ్య చేనేత వస్త్ర వ్యాపార సముదాయం..

మంగళగిరి తాడేపల్లి నగర పాలక సంస్ధ చేనేత వస్త్ర వ్యాపారుల కోసం 5 కోట్ల యాభై లక్షలతో మంగళగిరి పాత బస్టాండు వద్ద నూతనంగా నిర్మించిన డాక్టర్ వైయస్సార్ - ప్రగడ కోటయ్య చేనేత వస్త్ర వ్యాపార సముదాయం..

మంగళగిరి తాడేపల్లి నగర పాలక సంస్ధ చేనేత వస్త్ర వ్యాపారుల కోసం 5 కోట్ల యాభై లక్షలతో మంగళగిరి పాత బస్టాండు వద్ద నూతనంగా నిర్మించిన డాక్టర్ వైయస్సార్ – ప్రగడ కోటయ్య చేనేత వస్త్ర వ్యాపార సముదాయం (40 షాపులను) ఈ రోజు ప్రారంభించడం జరిగింది.