ప్రధాని మోదీ గారు, సీఎం జగన్ గారు పాల్గొనే సభకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి.

ప్రధాని మోదీ గారు, సీఎం జగన్ గారు పాల్గొనే సభకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి.

ప్రధాని మోదీ గారు, సీఎం జగన్ గారు పాల్గొనే సభకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి.